ورود / عضویت
1467 روز پیش
27
همیاری ارومیه 1398-12-04
10:00
سپاهان اصفهان
نتایج

تاریخچه رویارویی همیاری ارومیه و سپاهان اصفهان

1397-10-07همیاری ارومیه03سپاهان اصفهانجزئیات
1398-02-20سپاهان اصفهان20همیاری ارومیهجزئیات
1398-09-11سپاهان اصفهان50همیاری ارومیهجزئیات
1398-12-04همیاری ارومیه27سپاهان اصفهانجزئیات
1399-09-28همیاری ارومیه12سپاهان اصفهانجزئیات
1399-11-10سپاهان اصفهان40همیاری ارومیهجزئیات
1400-09-25سپاهان اصفهان10همیاری ارومیهجزئیات
1401-02-16همیاری ارومیه01سپاهان اصفهانجزئیات

اخبار همیاری ارومیه

اخبار سپاهان اصفهان