این مسابقه به پایان رسیده است

فلسطین0:9ایران
آغاز دیدار
0
4سمانه چهکندی
20هاجر دباغی
21هاجر دباغی
36مونا حمودی
49مونا حمودی (پاس: زهرا قنبری)
54فروغ موری (زهرا پورحیدر)
55سارا قمی (شقایق روزبهان )
56سارا قمی
66زهرا قنبری
---69
75الهام فرهمند (زهرا سربالی )
81زهرا قنبری
82سارا قمی
93
...
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات
اینستاگرام فوتبالدخت